Hasła Komitetu Centralnego PZPR na dzień 1 maja 1952

 1. Niech żyje 1 Maja, dzień międzynarodowej solidarności mas pracujących, dzień braterstwa wszystkich ludów walczących o pokój, demokrację i socjalizm!
 2. Pozdrawiamy Wielki Związek Radziecki – bratni kraj budowniczych komunizmu, niezłomna ostoję pokoju i wolności narodów, gwiazdę przewodnią ludzkości!
 3. Pozdrawiamy Wielkiego Stalina, niezłomnego przyjaciela narodu polskiego, wodza i genialnego nauczyciela, wszystkich bojowników o pokój, niepodległość, demokrację i socjalizm w całym świecie!
 4. Niech żyje braterstwo i niewzruszony sojusz narodu polskiego z narodami ZSRR – źródło naszych zwycięstw, gwarancja naszej niepodległości i budownictwa socjalistycznego!
 5. Chwała niezwyciężonej Armii Radzieckiej, wyzwolicielce ludów, potężnej strażniczce pokoju i wolności narodów!
 6. Pozdrawiamy bohaterski naród koreański walczący o wolność swej Ojczyzny przeciw zbrodniczemu najazdowi amerykańskich imperialistów!
 7. Pozdrawiamy wielki naród chiński odpierający zwycięsko zbrodnicze napaści amerykańskich ludobójców i tworzący pod wodzą Mao Tse-tunga nowe, wolne życie!
 8. Pozdrawiamy bratnie narody krajów demokracji ludowej – Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Albanii – budujące socjalizm, i wzmagające siły obozu pokoju!
 9. Pozdrawiamy demokratyczne siły Niemiec walczące przeciw odrodzeniu amerykańsko-hitlerowskiego Wehrmachtu, przeciw polityce agresji imperialistycznej w Europie!
 10. Pozdrawiamy Niemiecką Republikę Demokratyczną, walczącą o pokojowe, demokratyczne, zjednoczone Niemcy! Odra i Nysa wieczystą granicą pokoju i przyjaźni!
 11. Pozdrawiamy bohaterski lud pracujący Francji i Włoch – nieustępliwy w walce przeciw imperialistom o pokój, wolność i suwerenność narodową!
 12. Niech żyją patrioci jugosłowiańscy, walczący o niezależność swej Ojczyzny i obalenie faszystowskiej dyktatury Tito!
 13. Pozdrawiamy bojowników o pokój walczących w Anglii i Ameryce przeciw zbrodniczej polityce wojennej ich imperialistycznych rządów!
 14. Pozdrawiamy narody Vietnamu, Malajów, Bliskiego Wschodu – wszystkich krajów kolonialnych i zależnych, walczących o zrzucenie jarzma imperialistów i byt niepodległy!
 15. Hańba amerykańskim ludobójcom stosującym broń bakteriologiczną! Zbrodniarzy wojennych pod sąd narodów!
 16. Chwała obrońcom pokoju! Wzmacniajmy jedność i zwartość narodu polskiego w walce o pokój i plan 6-letni!
 17. Niech żyje bohaterska klasa robotnicza siła przewodnia narodu polskiego w budowie socjalizmu, w walce o pokój i rozkwit naszej Ojczyzny!
 18. Umacniajmy sojusz klasy robotniczej z pracującym chłopstwem, podstawę władzy ludowej, źródło siły Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!
 19. Zacieśniajmy więź i współpracę klasy robotniczej z inteligencją pracującą dla rozwoju twórczych sił narodu i budownictwa socjalistycznego!
 20. Niech żyją siły zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stojące na straży pokoju, bezpieczeństwa naszych granic i niepodległości narodu!
 21. Niech żyje Konstytucja Ludowa – Wielka Karta historycznych zdobyczy polskiego ludu pracującego. Pod sztandarem Konstytucji Ludowej walczmy o szybki wzrost potęgi naszej Ojczyzny!
 22. Wszyscy do walki o przedterminowe wykonanie odpowiedzialnych zadań tegorocznych, decydujących o zwycięstwie 6-letniego planu budowy podstaw socjalizmu!
 23. Niech żyją przodownicy pracy – najlepsi synowie narodu! Za ich przykładem – wszyscy do walki o wyższą wydajność i lepszą jakość pracy!
 24. Wznośmy wielkie budowle socjalizmu – kuźnie potęgi Rzeczypospolitej Ludowej, trwały fundament wzrostu dobrobytu i kultury narodu!
 25. Niech żyje nasza odrodzona Stolica, duma narodu, serce Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! Cześć budowniczym Warszawy! Chwała braciom radzieckim pomagającym w jej odbudowie!
 26. Robotnicy i robotnice, inżynierowie i technicy – przekraczajcie normy, oszczędzajcie surowce, obniżajcie koszty własne, walczcie o wysoką jakość produkcji, rozwijajcie socjalistyczne współzawodnictwo pracy!
 27. Robotnicy, technicy i inżynierowie polskiego przemysłu, budownictwa i komunikacji – wprowadzajcie i opanowujcie nową technikę, korzystajcie ze zdobyczy przodującej techniki radzieckiej, rozwijajcie ruch nowatorów i racjonalizatorów!
 28. Szerzej i śmielej wysuwajmy przodujących robotników i robotnice na kierownicze stanowiska. Podnośmy ich wiedzę i kwalifikacje zawodowe! Otoczmy opieką i pomocą nowe, rosnące kadry budowniczych socjalizmu!
 29. Członkowie i aktywiści Związków Zawodowych! – Walczcie o najszerszy rozmach współzawodnictwa pracy, o pełne wykorzystanie wielkich praw i osiągnięć socjalnych i kulturalnych, zwiększajcie troskę o warunki bytu mas pracujących!
 30. Strzeżmy czujnie naszych fabryk i warsztatów przed wrażą ręką szkodnika i dywersanta! Sabotażystom i obcym najmitom wara od naszych fabryk!
 31. Więcej czujności wobec nasłanych szpiegów, sprzedawczyków i zdrajców Ojczyzny! Strzeżmy czujnie tajemnicy państwowej i służbowej!
 32. Strzeżmy i pomnażajmy własność społeczną, niewzruszoną podstawę rozwoju państwa, źródło bogactwa i siły Ojczyzny! Chrońmy mienie narodowe przed marnotrawcami i złodziejami!
 33. Pędźmy precz sobków, oszustów i dwulicowców. Stawiajmy pod pręgierz opinii notorycznych leniów, bumelantów i pijaków!
 34. Górnicy! Cześć Waszej ofiarnej pracy! Walczcie o wykonanie planów wydobycia, ulepszajcie metody pracy, upowszechniajcie cykliczność produkcji, stosujcie śmiało nową technikę, dajcie więcej węgla Ojczyźnie!
 35. Hutnicy! Żelazo i stal to fundament budownictwa socjalizmu, stosujcie szybkie wytopy, skracajcie czas remontu pieców, dajcie więcej surówki, stali, walcówki i metali kolorowych dla wykonania planu 6-letniego!
 36. Metalowcy! Wykorzystajcie w pełni park maszynowy, stosujcie szeroko szybkościowe skrawanie metali. Dajcie więcej maszyn dla przemysłu, budownictwa, rolnictwa i komunikacji!
 37. Energetycy! Wykorzystujcie racjonalnie moc elektrowni, oszczędzajcie paliwo, zapewniajcie coraz obfitsze zaopatrzenie gospodarki narodowej w energię elektryczną!
 38. Włókniarki i włókniarze! Rozszerzajcie ruch wielowarsztatowców, podnoście kulturę waszej produkcji. Więcej tkanin, odzieży i innych materiałów dla mas pracujących!
 39. Kolejarze! Sprawniej i taniej wykonujcie przewozy, oszczędzajcie węgiel, przyśpieszajcie obrót wagonów i parowozów, usprawniajcie obsługę pasażerów i ruch pociągów!
 40. Robotnicy, technicy i inżynierowie przemysłu samochodowego i traktorowego – produkujcie szybciej coraz lepsze polskie samochody ciężarowe i osobowe, polskie traktory!
 41. Robotnicy, technicy i inżynierowie stoczni polskich! Pracownicy portów i marynarze! Rozbudowujcie naszą flotę, zwiększajcie i ulepszajcie budownictwo okrętów! Pracujmy ze wszystkich sił nad przekształceniem Polski w potężny kraj morski!
 42. Budowlani! Szybciej budujcie nowe fabryki, osiedla mieszkalne, szkoły i domy kultury. Stosujcie nowoczesną technikę i zespołowe metody pracy. Obniżajcie koszty, oszczędzajcie materiały i ulepszajcie jakość budownictwa!
 43. Chemicy! Walczcie o rozszerzenie asortymentu i ulepszenie jakości produktów chemicznych. Dajcie więcej nawozów sztucznych dla rolnictwa!
 44. Pracownicy uspołecznionego handlu! Ulepszajcie obsługę ludności w mieście i na wsi. Tępcie nadużycia, walczcie o sprawne zaopatrywanie mas pracujących w produkty żywnościowe i artykuły przemysłowe dobrej jakości!
 45. Niech żyją chłopi pracujący – współgospodarze Polski Ludowej – wierni sojusznicy klasy robotniczej w walce o podniesienie rolnictwa, o uprzemysłowienie kraju i pomnożenie sił Ojczyzny!
 46. Cześć chłopom przodownikom, którzy dają wsi polskiej przykład patriotyzmu przez podnoszenie produkcji rolnej i wykonywanie z honorem obowiązków wobec państwa!
 47. Chłopi i chłopki! Walczcie o wzrost urodzajów i wysokie plony, likwidujcie odłogi, rozwijajcie hodowlę, rozszerzajcie kontraktację, wypełniajcie z honorem obowiązki wobec Ojczyzny!
 48. Chłopi i chłopki! Ulepszajcie pracę w spółdzielniach Samopomocy Chłopskiej, czuwajcie nad prawidłowym rozprowadzeniem towarów przemysłowych. Walczcie z nadużyciami i kumoterstwem. Poskramiajcie kułackich zdzierców i spekulantów!
 49. Chłopi spółdzielcy! Umacniajcie wasze spółdzielnie produkcyjne, podnoście plony z hektara i hodowlę, wzmacniajcie dyscyplinę pracy, zwiększajcie dochody spółdzielni. Pokażcie całej wsi polskiej wyższość gospodarki zespołowej nad indywidualną!
 50. Chłopi mało i średniorolni! Rozszerzajcie ruch spółdzielczości produkcyjnej. Spółdzielnie produkcyjne przyniosą wsi wydatny wzrost produkcji rolnej, wzrost dobrobytu i kultury, całkowite złamanie kułackiego wyzysku!
 51. Pracownicy POM-ów – traktorzyści, mechanicy i agronomowie! Zwiększajcie wydajność pracy, pomagajcie spółdzielniom produkcyjnym, mało i średniorolnym chłopom w ich walce o wysokie zbiory! Walczcie o pełne wykorzystanie maszyn rolniczych i racjonalną uprawę roli!
 52. Pracownicy PGR! Walczcie o wykonanie planów waszych gospodarstw, podnoście plony z hektara, rozwijajcie hodowle, chrońcie dobro państwowe, uczyńcie z PGR wzorowe socjalistyczne gospodarstwa!
 53. Pracownicy instytucji państwowych! Usprawniajcie pracę aparatu państwowego, wzmacniajcie dyscyplinę państwową, walczcie z biurokracją! Dbajcie o potrzeby mas pracujących i interesy państwa!
 54. Pracownicy Nauki – wzbogacajcie naukę polską nowymi odkryciami, badaniami i wynalazkami. Uczyńcie Polską Akademię Nauk godną spadkobierczynią wielkich tradycji Kopernika, Śniadeckich, Lelewela, Curie-Skłodowskiej, potężną kuźnią myśli badawczej w służbie narodu!
 55. Pracownicy kultury – literaci, artyści, architekci, filmowcy! Masy ludowe oczekują waszych dzieł, godnych wielkich socjalistycznych przemian w życiu narodu i najpiękniejszych postępowych tradycji naszej kultury narodowej!
 56. Profesorowie i wychowawcy – Polska czeka na nowe zastępy młodej inteligencji ludowej – uzbrojonej w przodującą naukę – wychowanej w duchu ofiarnej służby Ojczyźnie i budowie socjalizmu!
 57. Nauczyciele i nauczycielki, działacze oświatowi! Walczcie o wysoki poziom nauczania. Wychowujcie młodzież na gorących patriotów, budowniczych i obrońców Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!
 58. Pracownicy ochrony zdrowia! Ulepszajcie opiekę zdrowotną nad ludnością! Podnoście swą wiedzę fachową! Bądźcie przykładem ofiarnej pracy i troski o człowieka!
 59. Kobiety polskie! Pomnażajcie waszą pracą pokojowy dorobek socjalistycznej Ojczyzny. Walczcie o pokój i szczęście swych dzieci!
 60. Młodzieży polska! Stawaj pod sztandary ZMP! Bądź zawsze w pierwszych szeregach patriotów, budowniczych i obrońców Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!
 61. Młodzieży! W pracy, w nauce, w walce przeciwko wrogom Ojczyzny i pokoju, hartuj się i ucz oddawać wszystkie siły wielkiej idei socjalizmu, idei wyzwolenia człowieka, idei pokoju i braterstwa wolnych narodów!
 62. Studenci i studentki, uczniowie i uczennice! Opanowujcie wiedzę i technikę! Bądźcie przodownikami nauki, uczcie się ofiarnej pracy dla Polski!
 63. Wzmacniajmy Rady Narodowe, zwiększajmy udział mas pracujących w rządzeniu państwem, zwiększajmy we wszystkich organach władzy ludowej troskę o potrzeby człowieka pracującego!
 64. Wzmacniajmy braterską więź wszystkich patriotów polskich – partyjnych i bezpartyjnych w pracy dla rozkwitu i wzrostu sił naszej Ojczyzny!
 65. Przez śmiałą krytykę i samokrytykę zwalczajmy nasze braki, błędy i słabości, ulepszajmy metody pracy, przyśpieszajmy socjalistyczny rozwój naszego kraju!
 66. Chwała Wielkiej Partii Lenina i Stalina – przewodniczce światowej klasy robotniczej – partii budowniczych komunizmu!
 67. Niech żyje towarzysz Bierut – wierny uczeń Lenina i Stalina, wielki budowniczy i kierownik zjednoczonej, niepodległej Polski Ludowej!
 68. Niech żyje awangarda klasy robotniczej – przodująca siła narodu – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza!
 69. Zespolenie Ziem Odzyskanych z macierzą – rękojmią rozwoju państwa i narodu polskiego!

Niech żyje i rozkwita wolna i zjednoczona Ojczyzna nasza – Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

 

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa PolonaKategorie:Historia, Źródła

Tagi:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: